Privacy statement

Privacy
Voor het gebruik van de Digibib worden persoonsgegevens verwerkt. Persoonlijke gegevens van studenten worden met de grootst mogelijk zorgvuldigheid behandeld. Wij houden ons daarbij aan de eisen die de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Verantwoordelijke en bewerker
Consortium Beroepsonderwijs en Platform Techniek hebben het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – versie 3.0 onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Consortium Beroepsonderwijs en Platform Techniek zijn ‘bewerkers’ die uitvoering geven aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zullen Consortium Beroepsonderwijs en Platform Techniek altijd zorg dragen voor een optimale beveiliging van persoonsgegevens. Consortium Beroepsonderwijs en Platform Techniek hebben met de scholen verwerkersovereenkomsten afgesloten. De verwerkersovereenkomst geeft invulling aan de verplichtingengrond van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en de uitgangspunten zoals onder andere in (inter)nationale beveiligingsnormen, jurisprudentie en richtsnoeren van de toezichthouder zijn aangegeven.

Regeling inzage- en correctierecht Consortium Beroepsonderwijs en Platform Techniek
Deze regeling inzage- en correctierecht Consortium Beroepsonderwijs en Platform Techniek geldt wanneer betrokkenen (studenten, docenten, ouders en andere wettelijke vertegenwoordigers) verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die verwerkt worden door Consortium Beroepsonderwijs en Platform Techniek in hun rol als verantwoordelijke conform de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Op grond van de wettelijke rolverdeling en het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – versie 3.0 moeten onderwijsinstellingen studenten, ouders, en/of wettelijke vertegenwoordigers van studenten informeren over het gebruik van digitale leermiddelen. Betrokkenen kunnen via de onderwijsinstelling gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening van deze rechten dienen betrokkenen zich te wenden tot de onderwijsinstelling.

Legitieme verwerking
Wij verwerken alleen persoonsgegevens die we nodig hebben voor het beschikbaar stellen van onze producten. De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor een ander doel.
Persoonsgegevens verwijderen
Op het moment dat de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het beschikbaar stellen van onze producten, zullen wij deze verwijderen.

Gebruik van cookies
Consortium Beroepsonderwijs en Platform Techniek maken op hun websites gebruik van cookies. Veel van de cookies worden gebruikt met als uitsluitend doel om de communicatie die benodigd is om de website weer te geven uit te voeren of om een door de bezoeker van de website gevraagde dienst te leveren.

Links en verwijzingen naar externe bronnen
In de Digibib treft u een aantal links aan naar externe bronnen. Hoewel deze bronnen met zorg zijn
geselecteerd, kan Consortium Beroepsonderwijs geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze
waarop deze organisaties met persoonsgegevens omgaan.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van Consortium Beroepsonderwijs en
Platform Techniek, dan kunt u deze richten aan: klantenservice@consortiumbo.nl